İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No:2012/2) Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

(TEBLİĞ NO: 2010/2) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(08.11.2012 T. 28461 R.G.)

MADDE 1 – 25/2/2010 tarihli ve 27504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 G.T.İ.P
 Eşyanın Tanımı
 Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/ Kg*)
8431.31.00.00.00
Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar (Yalnız asansör kılavuz rayları)
4

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

25/2/2010

 

27504

 

 

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

11/07/2012

28350

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ