İthalatta Gözetim uygulamsına ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2012/6)

Ekonomi Bakanlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

(TEBLİĞ NO: 2012/6)

 

(08.11.2012 T. 82461 R.G.)

 

Kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet)

8712.00

Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekliler dahil)

200

8714.91.10.00.00

Çerçeveler

50

 

 

Gözetim uygulaması

 

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan on adetten daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

Başvuru

 

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

 

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

 

MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

 

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

 

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

 

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin

 

geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne

 

iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için

 

gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı

 

kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim

 

belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete

 

ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi

 

zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

 

MADDE 5 – (1) 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/12) yürürlükten

 

kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Saygılarımızla,