Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik Karar Sayısı 2012/3838

4 Kasım 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28457

YÖNETMELİK

          Karar Sayısı : 2012/3834Ekli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 23/8/2012 tarihli ve 790 sayılı yazısı üzerine, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                                        Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN                                                      Ö. DİNÇER                                             E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

Adalet Bakanı                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.          Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                   E. BAĞIŞ

İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                Maliye Bakanı V.

Ö. DİNÇER                                                       İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ                                                                             B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı                                              Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE

SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet yardımları” ibaresi “Devlet destekleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri veya girişimleri,

b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hesapların kapanış tarihindeki veriler esas alınarak sınıf değiştirme veya KOBİ vasfını kaybetme tarihleri, verilerin temini süresine bağlı olarak destek sağlayan kuruluşlar tarafından farklı belirlenebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmibeş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmibeş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılır. Sermaye ve oy hakları payından yüksek olan esas alınır.

Birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmibeş oranı;

a) Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kâr amacı gütmeyen araştırma merkezleri,

b) Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar,

c) Yıllık bütçesi yirmibeş milyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu beş binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri,

tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılır.

Kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bir işletmedeki toplam yatırımları, sekiz milyon Türk Lirasını aşmamak şartıyla kendi fonlarını borsaya kote edilmemiş işletmelere yatıran ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında bulunan gerçek kişiler veya kişi grupları, birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmibeş oranını aşsa bile bağlı işletme ilişkisine bakılmaksızın bağımsız işletme sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir işletme;

a) Başka bir işletmenin sermaye veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olma,

b) Başka bir işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama veya azletme yetkisine sahip olma,

c) Başka bir işletmenin hissedarı veya ortağı olup, bu işletmenin diğer hissedarları veya ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etme hakkına sahip olma,

şartlarından en az birini taşıması halinde bu işletmelerden birincisi hakim, diğeri ise bağlı işletmedir. Bu Yönetmelik kapsamında, hakim işletmeye bağlı işletmeye ilişkin hükümler uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- Bir işletmenin, sermayesinin veya oy haklarının yüzde yirmibeş veya fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak müştereken veya tek başına, 9 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluşların kontrolünde olması halinde, bu işletme KOBİ sayılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Çalışan sayısı, mali durum ve referans dönemi için kullanılan veriler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci fıkrada belirtilen verilere, varsa ilgili işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ortak işletmesinin verisi eklenir. Eklenecek oran oy hakkı veya sermayedeki hisselerin (hangisi büyükse) oranıdır. İki veya daha çok işletmenin karşılıklı katılma durumlarında her birinin yapacağı başvuruda büyük olan katılma oranı uygulanır.”

“Başvuran işletmenin ortak işletmelerine bağlı olan işletmelerin verileri, konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse, ortak işletmenin verilerine yüzde yüz olarak eklenir. Başvuran işletmenin ortak işletmelerine ortak olan işletmelerin verileri, eğer bu işletmeler başvuran işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ise ve konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse ortak işletmelerin verilerine büyük olan ortaklık yüzdesi ile eklenir.

Başvuran işletmenin bağlı işletmelerine ortak olan işletmelerin verileri, eğer bu işletmeler başvuran işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ise ve konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse, bağlı işletmenin verilerine büyük olan ortaklık yüzdesi ile eklenir. Başvuran işletmenin bağlı işletmelerine bağlı olan işletmelerin verileri, eğer konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse bağlı işletmelerin verilerine yüzde yüz olarak eklenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan Resmi İstatistik Programı kapsamında kurum ve kuruluşlarca yürütülecek çalışmalarda yapılacak sınıflandırmada, aşağıda belirtilen çalışan sayıları esas alınır.

a) Yıllık çalışan sayısı 0-1 kişi,

b) Yıllık çalışan sayısı 2-9 kişi,

c) Yıllık çalışan sayısı 10-49 kişi,

d) Yıllık çalışan sayısı 50-249 kişi,

e) Yıllık çalışan sayısı 249’dan fazla.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki tablolar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

EK 1

 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN NİTELİĞİ HAKKINDA BİLGİ BEYANNAMESİ

 

Başvuran İşletmenin:

 

Adı veya ticaret unvanı:………………………….………İlgili sektör:…………………………………….

 

Adres (Kayıtlı büronun):……………………………………………………………………………………

 

Tel:.………………….. Faks:.………………. Web adresi:…………….……….Eposta:.………………..

 

Vergi dairesi ve vergi numarası:.….…………………………………………………..……………………

 

Yasal yetkili(lerin/nin) adı ve unvanı(1):……………………………………………….……………………

 

İşletme Türü

Başvuran işletmenin türünü işaretleyiniz.

Bağımsız işletme

Aşağıdaki tabloyu sadece kendi işletme verilerinize göre doldurunuz, ek koymayınız.

Ortak işletme

Ek 2.1 veya Ek 2.2’yi (ve ilave belgeleri) doldurun ve beyannameye iliştirdikten sonra hesaplamaların sonuçlarını aşağıda yer alan tabloya aktararak beyannameyi tamamlayınız. 

Bağlı İşletme

İşletme Sınıfını Belirlemek İçin Kullanılan Veriler

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre hesaplanmıştır.

 

 

İlgili Olduğu Mali Yıl (*):

Yıllık Çalışan Kişi Sayısı (YİB)

Net Satış Hasılatı  (TL)

Mali Bilanço Toplamı  (TL)

     

(*)  Tüm veriler en son onaylanan hesap dönemine ait olmalıdır. Hesapları henüz onaylanmamış yeni kurulan işletmeler için veriler mali yılın durumuna göre kabul edilebilir bir tahminle çıkarılmalıdır.

 

İşletme verilerinizde, bir önceki hesap dönemi ile karşılaştırıldığında sınıf değişikliği ile sonuçlanan bir durum var mıdır?

 

□ Hayır Evet (Bu durumda bir önceki hesap dönemiyle ilgili bir beyannameyi doldurun ve ekleyin.(2))

 

İşletmeyi temsile yetkili imza sahibinin adı ve unvanı:…………………………………………. ……………………………………………………………………………………….……………

Bu beyannamenin ve ilgili eklerinin doğruluğunu beyan ederim.

 

Bu beyan …/…/…      tarihinde ………………….’da yapılmıştır.                                                                     İmza


BAĞLI VEYA ORTAK İŞLETMELER İÇİN HESAPLAMA BEYANNAMESİ

 

Gerektiğinde iliştirilecek ekler;

 

–          Başvuran işletme en az bir ortak işletmeye sahip ise; Ek 2.1 (ve ilave belgeler).

–          Başvuran işletme en az bir bağlı işletmeye sahip ise; Ek 2.2 (ve ilave belgeler).

 

Bağlı veya Ortak İşletmelerin Yapacağı Hesaplama(1)

İlgili Dönem(2)

Çalışan Kişi Sayısı

(YİB)

Net Satış Hasılatı (TL)

Mali Bilanço Toplamı (TL)

1.Başvuran işletmenin verileri(2) veya konsolide hesaplar. (Ek 2.2(3)’de yer alan Tablo B(1)’in verileri aktarılacaktır.)
2.Tüm işletme ortaklıklarının varsa oransal olarak hesaplanmış ve toplanmış verileri.(2)(Ek 2.1’de yer alan Tablo A’nın toplam satırındaki veriler aktarılacaktır.)
3.Birinci satırda konsolidasyon yoluyla dahil edilmemişse tüm bağlı işletmelerin eğer varsa eklenmiş verileri. (Ek 2.2’de yer alan Tablo B (2)’nin toplam satırındaki veriler aktarılacaktır.)
Toplam:

 

 

 

Yukarıdaki çizelgede “Toplam” satırına girilen veri Beyannamedeki “İşletme Sınıfını Belirlemek İçin Kullanılan Veriler” tablosuna işlenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2.1

 

ORTAK İŞLETMELER VERİ BEYANNAMESİ

 

Ortak Olduğunu Gösteren Belgenin doldurulduğu her bir işletme için “Ortaklık Tablosu”ndaki veriler aşağıdaki tabloya özet halinde girilmelidir. (Başvuran işletmenin her bir ortak işletmesi için ve verileri bağlı işletmenin konsolide hesaplarına henüz dahil edilmemiş ortak işletmeleri için bir belge.(1))

 

 

Tablo A

 

Ortak İşletme

(Adı /Tanımı)

Çalışan Kişi Sayısı (YİB)

Net Satış Hasılatı (TL)

Mali Bilanço Toplamı (TL)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Toplam

 

 


        (Gerekirse belgeler ekleyiniz veya mevcut tabloyu genişletiniz.)

 

 

Hatırlatma : Bu veri, her bir doğrudan veya dolaylı ortak işletme için, Ortak Olduğunu Gösteren Belgede yapılan orantısal hesaplamanın bir  sonucudur.

 

Yukarıdaki tablonun “Toplam” satırına girilen veri,  Ek 2’de verilen tablonun ikinci satırına (ortak işletme ile ilgili) girilmelidir.

 

 

 

EK 2.1.1

 

ORTAK OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

 

1. Ortak işletmenin:

 

Adı veya ticaret unvanı:……………………………………………………………………….

Adres (Kayıtlı büronun):……………………………………………………………………….

Telefon, faks ve eposta:.………………………………………………………………………

Vergi dairesi ve vergi numarası:.………………………………………………………………

Yasal yetkili(lerin/nin) adı ve unvanı(2):……………………………………………………….

2. Ortak işletme ile ilgili ham veriler

 

İlgili Dönem:

Çalışan Kişi Sayısı (YİB)

Net Satış Hasılatı (TL)

Mali Bilanço Toplamı (TL)

Ham Veri

 

Hatırlatma : Bu ham veriler, ortak işletmelerin hesaplarından ve eğer varsa, konsolide edilmiş diğer verilerinden elde edilir. Bu verilere, bu ortak işletmeye bağlı olan işletmelerin verilerinin %100’ü, eğer hesapları ortak işletmenin hesaplarına konsolidasyon yoluyla dahil edilmemişse eklenir(3). Eğer gerekiyor ise konsolidasyon yoluyla henüz dahil edilmemiş işletmeler için “Bağlı olduğunu gösterir belgeleri (bağlı olduğunu gösteren belge)” ekleyiniz.

 

3. Orantısal  Hesaplama

a)       Bu belgenin ilgili olduğu işletme ortaklığında, beyannameyi düzenleyen işletmenin (veya ortak işletme ile ilişkinin kurulduğu bağlı işletmenin) payını(4) kesin olarak belirtiniz. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ayrıca,  bu beyannameyi düzenleyen işletmede (veya bağlı işletmede) bu belgenin ilgili olduğu ortak işletmesinin payını da belirtiniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

b)       Bir önceki tabloda girilen ham verilere,  yukarıdaki pay yüzdelerinden daha büyük olanı uygulanmalıdır. Bu orantısal hesaplamanın sonuçları aşağıdaki tabloda verilmelidir.

 

Ortaklık Tablosu

Yüzde ……. Çalışan Kişi Sayısı (YİB) Yıllık Net Satış Hasılatı (TL) Mali Bilanço Toplamı (TL)
Orantısal Sonuçlar

 

Bu veriler Ek 2.1’de yer alan Tablo A’ya girilmelidir.


EK 2.2

 

BAĞLI İŞLETMELER

 

A. Başvuran işletmeye uygulanabilir durumu belirtiniz.

 

Durum 1: Başvuran işletme konsolide hesaplar düzenlemekte veya başka bir işletmenin konsolide hesaplarında konsolidasyon yoluyla yer almaktadır.  TABLO B (1)

 

Durum 2: Başvuran işletme veya bağlı işletmelerinin bir veya daha fazlası konsolide hesaplar düzenlememekte veya başka konsolide hesaplarda yer almamaktadır. TABLO B (2)

 

DİKKAT: Başvuran işletmeye bağlı olan işletmelerin verileri kendi hesaplarından veya eğer varsa konsolide edilmiş diğer verilerden elde edilecektir. Bunlara, bu bağlı işletmeye ortak olan işletmelerin verileri, eğer bu işletmeler başvuran işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ise ve konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse, bağlı işletmenin verilerine büyük olan ortaklık yüzdesi ile eklenir. (1)

 

B. Her Bir Durum İçin Hesaplama Metotları:

 

Durum 1’de: Konsolide hesaplar, hesaplamaların temelini oluşturur. Aşağıdaki Tablo B (1)’i doldurunuz.

 

 TABLO B (1)

Çalışan Kişi Sayısı (YİB) Net Satış Hasılatı (*) (TL)  Mali Bilanço Toplamı (*) (TL)
Toplam

(*) Konsolide hesaplarda çalışan kişi sayısına ilişkin hiçbir veri bulunmaması durumunda hesaplama, bahsekonu işletmenin bağlı olduğu

işletmelerin verilerinden eklenerek yapılır.

 

     

        Yukarıdaki tablonun “Toplam” satırına girilen veriler,  beyannamenin ekinde yer alan tablonun (Ek 2) birinci satırına işlenmelidir.

 

Konsolidasyonla dahil edilen işletmelere ilişkin açıklama
Bağlı İşletme  (Adı/Tanımı) Adres (kayıtlı olan) Vergi Numarası Yasal Yetkili(lerin/nin) Adı ve Unvanı(*)
A.      
B.      
C.      
D.      
E.      

(*) Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Muadilleri

 

 
 Önemli: Konsolidasyon yoluyla henüz dahil edilmemiş bu tür bir bağlı işletmenin ortak işletmelerine, başvuran işletmenin doğrudan ortakları gibi muamele edilir. Bu nedenle bunların verileri ve Ortak Olduğunu Gösteren Belge Ek 2.1’e eklenmelidir.

 

Durum 2’de: Her bir bağlı işletme (diğer bağlı işletmeler aracılığıyla kurulan bağları da kapsayacak şekilde) için bağlı olduğunu gösteren belgeyi doldurunuz ve aşağıda yer alan Tablo B (2)’yi doldurarak, tüm bağlı işletmelerin hesaplarını bir araya getiriniz.

 


 

 

 

 

 


EK 2.2

 

TABLO B (2)

 

 

Sıra No

Çalışan Kişi Sayısı (YİB)

Net Satış Hasılatı (TL)

Mali Bilanço Toplamı (TL)

1.(*)
2.(*)
3.(*)
4.(*)
5.(*)
Toplam

 

(*) Her bir işletme için bir “bağlı olduğunu gösteren belge”  iliştiriniz.

 

 

 


Yukarıdaki tablonun  “Toplam” satırına girilen veriler, beyannamenin ekinde yer alan tablonun (Ek 2) üçüncü satırına (bağlı işletmelerle ilgili) işlenmelidir.

 

 

EK 2.2.1

 

BAĞLI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

 

(Sadece,  B Tablosunda konsolidasyon yoluyla dahil edilmemiş bağlı işletmeler için)

 

 

1. İşletmenin Tanımı

 

Adı veya Ticaret Unvanı:………………………………………………………………………

 

Adres (Kayıtlı olan):……………………………………………………………………………

 

Telefon, Faks, Eposta:…………………………………………………………………………

 

Vergi Dairesi ve Vergi  Numarası: …………………………………………………………….

 

Yasal Yetkili (lerin/nin) Adı ve Unvanı(2):………….………………………………………….

 

2. İşletmedeki Veriler

 

İlgili Dönem:

Çalışan Kişi Sayısı (YİB)

Net Satış Hasılatı (TL)

Mali Bilanço Toplamı (TL)

Toplam

 

Bu veriler EK 2.2’de yer alan Tablo B (2)’ye girilmelidir.

 

Önemli: Başvuran işletmeye bağlı olan işletmelerin verileri kendi hesaplarından veya eğer varsa konsolide edilmiş diğer verilerden elde edilecektir. Bunlara, bu bağlı işletmeye ortak olan işletmelerin verileri, eğer bu işletmeler başvuran işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ise ve konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse, bağlı işletmenin verilerine büyük olan ortaklık yüzdesi ile eklenir. (3)

 

Bu tür şirket ortaklıklarına, başvuran işletmenin, doğrudan şirket ortaklıkları gibi muamele edilir. Bu nedenle bunların verileri ve Ortak Olduğunu Gösteren Belge EK 2.1’e eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) İşletmenin Sahibi, Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Muadilleri.

(2) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi.

(1)   Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi.

(2)   Tüm veriler en son onaylanan hesap dönemine ait olmalı ve yıllık bazda hesaplanmalıdır. Hesapları henüz onaylanmamış yeni kurulan işletmeler için uygulanacak veriler içinde bulunulan mali yılın durumuna göre kabul edilebilir bir tahminle çıkarılmalıdır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi.

(3)  Çalışan kişi sayısı da dahil olmak üzere veriler; işletmenin kendi hesaplarına ve diğer işletme verilerine veya varsa işletmenin konsolide hesaplarına veya konsolidasyon yoluyla işletmenin dahil edildiği diğer konsolide hesaplara göre belirlenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Bir işletmenin verileri, konsolide hesaplara, 15 inci maddenin üçüncü  fıkrasında belirtilenden daha düşük bir oranda dahil edilmişse o maddeye göre belirlenen yüzde oranı uygulanmalıdır.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Muadilleri.

(3) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası.

(4) Sermaye veya oy haklarının payında hangisi yüksekse o alınır. Bu paya aynı işletmedeki her bir bağlı işletmenin payı eklenmelidir. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası.)

(1) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası.(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Muadilleri.

(3) Bir işletmenin verileri konsolide hesaplara, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilenden daha düşük bir oranda dahil edilmişse, bu maddeye göre belirlenen yüzde oranı uygulanmalıdır.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

[download id=”40″]