GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99)

30 Ekim 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28452
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 99)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
Sıra No
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1
Antalya Gümrük Müdürlüğü
2
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
3
İsdemir Gümrük Müdürlüğü
4
İskenderun Gümrük Müdürlüğü
5
Hopa Gümrük Müdürlüğü
6
Giresun Gümrük Müdürlüğü
7
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
8
Derince Gümrük Müdürlüğü
9
Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
10
Aliağa Gümrük Müdürlüğü
11
Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
12
Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
13
Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü
14
Samsun Gümrük Müdürlüğü
15
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
(2) Jet yakıtının;
a) İhrakiye teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim lisanslarının, Özel Hükümler Bölümü “Pazarlama Projeksiyonu” başlığı “İthalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt başlığında “Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve pazarlama projeksiyonuyla uyumlu olması,
b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi,
kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinin havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılması gerekmektedir.
(3) Ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen 50 litreye kadar (50 litre dâhil) ham petrol ve akaryakıt, birinci fıkra kapsamı dışındadır.
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
MADDE 5 – (1) 31/1/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri) (Seri No:88) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Saygılarımızla,

 Gümrük Müşavirliği  mevzuatı,Dıs Ticaret,Lojistik,