GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)

    04.10.2012/28431 R.G.

         TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 98)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

LPG İhtisas Gümrüğü Uygulaması

MADDE 3 – (1) LPG’nin serbest dolaşıma giriş işlemleri rafineriler ile aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No                 Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1                       Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

2                       Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

3                       Giresun Gümrük Müdürlüğü

4                       Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

5                       Samsun Gümrük Müdürlüğü

6                       Aliağa Gümrük Müdürlüğü

7                       Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

8                       İsdemir Gümrük Müdürlüğü

9                       Trabzon Gümrük Müdürlüğü

(2) LPG’nin, karayolu taşıtlarına aktarılmadığı müddetçe, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak üzere birinci fıkrada yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine transit edilmesi mümkün bulunmaktadır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ilgili gümrük idarelerinden yapılabilir.

(4) LPG’nin serbest dolaşıma girişi esnasında mevzuat gereği teknik düzenlemeler kapsamında yapılacak olan tespitlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Yetki

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasısırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 25/6/2005 tarihli ve 25856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:38) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK