BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/30) (04.10.2012 T. 28431 R.G.

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/30)

(04.10.2012 T. 28431 R.G.)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

ç) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

d) Kapsam dışı: GTİP olarak EK-1’de yer almakla birlikte, niteliğine göre karşısında belirtilen testin veya testlerin hiçbirinin yapılamadığı ürünleri,

e) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,

f) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin sağlığa zararlı olabilecek oranda kimyasal madde içermesi ihtimalini,

g) Risk analizi: İthalat konusu ürünlerin sağlığa zararlı olabilecek oranda kimyasal madde içermesi ihtimali çerçevesinde, TAREKS vasıtasıyla firmaya ilişkin bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası ve modeli; fiyat ve miktar; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke; risklerin tespiti için kullanılabilecek diğer bilgiler dikkate alınarak, fiili denetime tabi tutulması gereken ürünlerin belirlenmesi işlemini,

ğ) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamı denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının E-İmza Uygulamaları kısmında yer alan E-İmza Uygulamalarına Giriş bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya sadece Grup Başkanlığı nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) A.TR belgeli, şahsi eşya, numune veya kapsam dışı olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlara 12 nci maddede yer alan hükümler uygulanır.

(3) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.

Risk analizi

MADDE 7 – (1) Firma adına işlem yapan kullanıcılar tarafından TAREKS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, fiili denetime tabi tutulacak ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ile diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 8 – (1) Fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler için EK-2’teki başvuru formu ve eki belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dahil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir veya EK-3’te belirtilen ilgili Grup Başkanlığına sunulur. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi veya ilgili Grup Başkanlığına sunulmaması halinde başvuru iptal edilir.

(2) Firmalardan gerek görülen durumlarda ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Grup Başkanlığına sunulmaması durumlarında, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve denetimin sonucu TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 10 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının firma tarafından gümrükbeyannamesinin ilgili hanesine kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 11 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithal işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

İdari yaptırımlar

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

 

GTİP

Madde İsmi

Test Raporları

6401.92.10.00.00 Yüzü kauçuktan olanlar Ftalat
6401.92.90.00.00 Yüzü plastik maddeden olanlar Ftalat
6401.99.00.00.00 Diğerleri Ftalat
6402.19.00.00.00 Diğerleri Ftalat
6402.20.00.00.00 Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar Ftalat
6402.91.90.00.00 Diğerleri Ftalat
6402.99.10.00.00 Yüzü kauçuktan olanlar Ftalat
6402.99.31.00.00 Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Ftalat
6402.99.39.00.00 Diğerleri Ftalat
6402.99.50.00.00 Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Ftalat
6402.99.91.00.00 İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar Ftalat
6402.99.93.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Ftalat
6402.99.96.00.00 Erkekler için Ftalat
6402.99.98.00.00 Kadınlar için Ftalat
6403.19.00.00.00 Diğerleri Ftalat
6403.91.11.00.00 24 cm. den az olanlar Ftalat
6403.91.13.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Ftalat
6403.91.16.00.00 Erkekler için Ftalat
6403.91.18.00.00 Kadınlar için Ftalat
6403.91.91.00.00 24 cm. den az olanlar Ftalat
6403.91.93.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Ftalat
6403.91.96.00.00 Erkekler için Ftalat
6403.91.98.00.00 Kadınlar için Ftalat
6403.99.11.00.00 Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Ftalat
6403.99.31.00.00 24 cm. den az olanlar Ftalat
6403.99.33.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Ftalat
6403.99.36.00.00 Erkekler için Ftalat
6403.99.38.00.00 Kadınlar için Ftalat
6403.99.50.00.00 Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Ftalat
6403.99.91.00.00 24 cm. den az olanlar Ftalat
6403.99.93.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Ftalat
6403.99.96.00.00 Erkekler için Ftalat
6403.99.98.00.00 Kadınlar için Ftalat
6404.11.00.00.00 Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri Ftalat
6404.19.10.00.11 Erkekler için Ftalat
6404.19.10.00.12 Kadınlar için Ftalat
6404.19.10.00.13 Çocuklar ve bebekler için Ftalat
6404.19.90.00.11 Erkekler için Ftalat
6404.19.90.00.12 Kadınlar için Ftalat
6404.19.90.00.13 Çocuklar ve bebekler için Ftalat

 

 

EK-2

 

BAŞVURU FORMU

EKONOMİ BAKANLIĞI                                                             ….. / ….. / …..

………………… ………………………….Bölge Müdürlüğü

Ürün Denetmenleri ………………… Grup Başkanlığına

 

 

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için TAREKS referans numarası almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

 

                                                                                              İthalatçının veya Temsilcisinin

                                                                                                              İsmi/Unvanı

                                                                                                               Yetkili İmza

 

Fiili Denetim Başvurusunda İstenen Belgeler:

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

 

– Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

– Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

– Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi)

 

2. Fatura veya proforma fatura (*)

 

3. EK-1’de yer alan GTİP’ler için;

 

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte belirtilen testlere ilişkin limitlere uygunluğu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları,

 

b) İlgili test veya testlerin yapılamaması nedeniyle ürünün kapsam dışı olması veya ilgili GTİP’in karşısında yer alan test veya testlere ait raporun sunulamaması durumunda, söz konusu test veya testlerin yapılamadığına dair akredite bir laboratuvardan alınmış yazının aslı veya ilgili laboratuvar tarafından onaylanmış kopyası.

 

* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.

 

 

 

EK-3

ÜRÜN DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIKLARI

 

Ekonomi Bakanlığı

Bölge Müdürlükleri

Ürün Denetmenleri

Grup Başkanlıkları

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Adres:Mithatpaşa Caddesi, No:18/4,Kızılay/AnkaraTel: 0312 431 66 40, 0312 431 66 41

Faks: 0312 430 61 09

Ankara
Marmara Bölge MüdürlüğüAdres:Dış Ticaret Kompleksi, ÇobançeşmeMevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2,Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul
Bursa
Yenişehir
Edirne
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7Basmane/İzmirTel: 0232 483 40 26

Faks: 0232 483 77 24

İzmir
Antalya
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü Adres:Karaduvar Mahallesi, 132. Cadde, 25/A(Serbest Bölge Yanı)Akdeniz/Mersin

Tel: 0324 237 62 31, 0324 239 07 37

Faks: 0324 237 19 59

Mersin
Antakya
Güneydoğu Anadolu Bölge MüdürlüğüAdres:Valilik Binası, Kat:5, No:555, GaziantepTel:0342 230 78 52, 0342 230 78 53Faks: 0342 221 21 44 Gaziantep
Şanlıurfa
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Adres: Hükümet Konağı, Üst Zemin Kat,C Blok,Trabzon

Tel: 0462 230 19 82

Faks: 0462 229 73 09

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ