Gümrük genel tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği seri no:2) değişiklik.

Gümrük müşavirliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 15.Kasım2012 Günlü 28468 sayılı Resmi gazete’de

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

(SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR.

MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nin 21 inci maddesinin onikinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri