DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi MADDE 208- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanu...