KKDF kaynak kullanım destekleme fonu hakkında

   T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                                                     Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.1.GGM..0.04.00.00-156.06 –

Konu: KKDF

01.10.2012/20273

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, kaynak kullanımını destekleme fonu uygulamasında fon kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleştirilebilmesi için ödemenin hangi hesaplara yapılması gerektiği hususunda tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

Konuya ilişkin olarak, Maliye Bakanlığının 21.3.2012 tarihli 31047 sayılı yazısında; ödeme şekli “peşin” olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmadığı,

 

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde belirtilen ithalat tutarının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithal bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idaresine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesinin mümkün bulunduğu,

 

Buna göre, kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idaresine tevsik edilmesi gerektiği, ayrıca ithalat bedellerinin yurt dışına gönderilmeksizin ihracatçının yurt içindeki hesaplarına veya ihracatçı tarafından belirlenen firma/şahısların Türkiye’deki hesaplarına ödenmesinin transfer olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmektedir.

 

Kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisine tabi ödeme şekilleri bakımından, yukarıda yer verilen değerlendirmenin göz önünde bulundurulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

DAĞITIM

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri