8415 Tarife Pozsiyonunda yer alan eşyalarda ÖTV

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :B.21.0.GGM.0.00.04.00-156.01.81

Konu   :8415 Tarife Pozisyonunda yer alan eşyalar da ÖTV

 

 

 

24.09.2012 / 19745

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bilindiği üzere 84.15 pozisyonunun ilgili alt pozisyonlarında değerlendirilen (split sistemlerin dış üniteleri ve split sistemlerin iç üniteleri) eşyalar,  Dünya Gümrük Örgütünün aldığı sınıflandırma kararı ile 8415.90 tarife alt pozisyonunda (8415.90.00.90.11 -split sistemlerin dış üniteleri)- ve 8415.90.00.90.12 -split sistemlerin iç üniteleri-) aksam-parça olarak sınıflandırılmaya başlanmış, bu husus Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.12.2011 tarihli, 28158 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Klima cihazının iki ayrı üniteden oluştuğu ve her iki ünite için GTİP tahsis edildiği dikkate alındığında, her iki ünitenin aynı sevkiyat kapsamında gelmesi durumunda tarifenin genel yorum kuralları gereği tamamlanmış ürün gibi değerlendirilerek ÖTV’ye tabi tutulacağı, ancak ünitelerin farklı yer ve zamanlarda ayrı ayrı ithal edilmeye çalışıldığında ÖTV’den kaçınmanın söz konusu olabileceği  hususları 31.01.2012/3107 ve 05.07.2012/14788 tarihli ve sayılı yazılarımız ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilerek  klimanın iç ve dış ünitelerine ilişkin 8415.90.00.90.11 ve 8415.90.00.90.12 GTİP’lerin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamına alınması gerektiği bildirilmiştir.

Anılan Bakanlıktan alınan 17.09.2012 tarihli, 95027 sayılı yazıda özetle; 8415.81.00.90.00, 8415.82.00.90.00 GTİP No’lardaki split sistem iç ve dış üniteleri, 01.01.2012 tarihinden itibaren aksam ve parçalara ait 8415.90.00.90.11 ve 8415.90.00.90.12 GTİP No’larında yer alsa bile 01.01.2012 tarihinden önce ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede yer almış olması nedeniyle ithalat ve imalatçıları tarafından teslimi ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede gösterilen oranda ÖTV’ye tabi olacağı belirtilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Harun USLU

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık.