Çin’den ithal edilen malın gümrükçe tespit edilen değeri üzerinden hesaplanan KDV’nin indirim konusu yapılması

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü          

Sayı : B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-4696-KDV-88 14/08/2012
Konu :

Çin’den ithal edilen malın gümrükçe tespit edilen değeri üzerinden hesaplanan KDV’nin indirim konusu yapılması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Çin’den ithal ettiğiniz mallarla ilgili gümrük giriş beyannamesinde malın 66.383,83 TL değerine Gümrük Müdürlüğü tarafından ithal edilen mallar için istatistiki kıymet uygulaması neticesinde 187.994,06 TL yurtdışı değer ilave edildiği ve toplam KDV matrahının 266.945,60 TL olarak belirlenip firmanızdan 45.718,47 TL KDV tahsil edildiği belirtilerek, indirim konusu yapacağınız katma değer vergisi (KDV) ve emtia değeri hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/2 nci maddesinde, Türkiye’de yapılan her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

 

21 inci maddesinde, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymetinin, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde, sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalatta verginin matrahını oluşturduğu,

29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi indirim konusu yapabilecekleri,

29/2 nci maddesinde, bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV nin toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilemeyeceği,

34/1 inci maddesinde ise, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği,

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 274 üncü maddesinde ise, emtianın maliyet bedeliyle değerleneceği

hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, ithal ettiğiniz emtiayı aktifinize maliyet bedeli ile almanız gerekmekte olup, ithalatta korunma önlemi olan istatistiki kıymet olarak uygulanan tutarın maliyet bedeline eklenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, ithalatta verginin matrahını oluşturan rakam, malın gümrük vergisi matrahına esas olan kıymeti; malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değer olacağından,gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV hariç bedel dikkate alınarak ithalatta verginin matrahının belirlenmesi ve firmanız tarafından Çin’den ithal edilen ve yurt içinde satışı gerçekleştirilen mallar için, gümrük beyannamesindeki KDV matrahı üzerinden gümrükte ödenen 45.718,47.TL KDV nin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması, indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin ise sonraki döneme devredilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim

 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK