Akaryakıt haricinde Petrol Ürünlerinin ithalinde uygunluk yazısı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE UYGUNLUK YAZISI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI

 

Amaç ve Kapsam[download id=”27″]

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin ithalinde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Hukuki Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

b) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

c) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

ç) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü: Bu Tebliğin Ek-1’i kapsamında yer alan maddeleri,

ifade eder.

Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü ithali

MADDE 4 – (1) Birim ambalaj ağırlığı/hacmi azami net 250 kilogramlık veya 250 litrelik konteyner, fıçı, teneke, varil, şişe ve benzeri ambalajlarda getirilenler hariç olmak üzere, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri Kurumdan uygunluk yazısı alınmak suretiyle ithal edilir.

(2) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri sadece sanayiciler tarafından ithal edilebilir.

(3) Rafinerici lisansı ile işleme lisansı (petrokimya) sahibi kişiler tarafından yapılan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü ithalinde uygunluk yazısı aranmaz. Bu kişiler, tesislerinin faaliyete geçtiğini gösteren lisansı veya lisansın noter tasdikli bir örneğini ilgili gümrük idaresine ibraz eder.

(4) Ek-2’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile tanımları belirtilen ürünlere ilişkin Kurumdan madeni yağ lisansı almış veya lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler ile ihrakiye teslim lisansı almış veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler, geçerli lisansını veya bu lisansın noter tasdikli bir örneğini ilgili gümrük idarelerine ibraz etmeleri halinde uygunluk yazısı aranmaz.

Başvuru

MADDE 5 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü ithal etmek isteyen kişiler, Ek-3’teki başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Kuruma müracaat ederler.

(2) Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.

(3) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler uygunluk yazısı başvurusu için yeniden istenmez.

(4) Uygunluk yazısı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

Gerekli Belgeler

MADDE 5 – (1) Uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a)      Sanayiciye ait sanayi sicil belgesi

b)      Kapasite raporunun aslı veya ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti

c)      Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi

ç)   Teyit yazısı (Ek-4)

d)     10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsat,

e)      İthal edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti(Ek-5).

 

İnceleme ve Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen uygunluk yazısı başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınır.

(2) Uygunluk yazısı taleplerinin değerlendirmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler dikkate alınır.

(3) Uygunluk yazısı verilecek miktar, anılan madde için kapasite raporunda yer alan miktarı aşamaz. Miktar, vardiya sayısının artışının belgelenmesi veya kapasite raporunun revizyonu halinde artırılır.

(4) Uygunluk yazısı verilecek miktar, talebi aşmamak kaydıyla, son iki yıla ait fiili tüketim belgesinde yer alan gerçekleşmelerden yüksek olanından mevcut stokların düşülmesi suretiyle belirlenir.

(5) Fiili tüketim belgesinde son iki yıla ilişkin hiç kullanım olmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar;

a) Kapasitenin 1000 tona kadar olması halinde, kapasitenin %15’i,

b) Kapasitenin 2000 tona kadar olması halinde, 1000 tonun %15’i ve aşan kısmın %10’u,

c) Kapasitenin 5000 tona kadar olması halinde, 2000 tonun %12,5’u ve aşan kısmın %5’i,

ç) Kapasitenin 10000 tona kadar olması halinde, 5000 tonun %8’i ve aşan kısmın %3’ü,

d) Kapasitenin 10000 tonun üzerinde olması halinde, 10000 tonun %5,5’u ve aşan kısmın %1’i,

olarak belirlenir.

(6) Talep miktarının aynen karşılanmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar 15 ton ve katlarına iblağ edilir; iblağ işleminde 15’in katlarını aşan kısım 5 ton ve altında ise miktar alt kata, diğer durumlarda ise üst kata iblağ edilir.

(7) İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılabilmesi için gerek görülmesi halinde her türlü bilgi ve belge kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kişilerden istenebilir.

(8) Uygunluk yazısı başvuruları başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

(9) Başvurunun kabulü halinde başvuru sahibi adına uygunluk yazısı düzenlenir. Başvurunun reddi durumunda karar başvuru sahibine bildirilir.

Uygunluk Yazısında Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar

MADDE 7 – (1) Uygunluk yazılarında asgari olarak;

a) İthalatı yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,

b) Ürünün adı, gümrük tarife istatistik pozisyonu, miktarı,

c) İthalatın yapılacağı gümrüğün adı,

ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi,

yer alır.

Kapatma İşlemleri

MADDE 8 – (1) Aynı ürün için yapılacak müteakip başvuruların sonuçlandırılabilmesi için, söz konusu ürüne ilişkin alınmış uygunluk yazısının kapatılması gerekir.

(2) Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda mevcut uygunluk yazısının, yeminli mali müşavir ile ithalat yapacak kişi arasında imzalanan denetim ve tasdik sözleşmesinin ve yeminli mali müşavirin faaliyet belgesinin asılları ile Ek-6 ve Ek-6/A’da yer alan tablolar kapatma işlemi için Kuruma ibraz edilir.

Süre ve İade

MADDE 9 – (1) Kurumca verilen uygunluk yazısının geçerlilik süresi 31 Aralık mesai bitimine kadardır. Bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde o yıl için verilen uygunluk yazılarının asılları Kuruma iade edilir.

Tadil

MADDE 10 – (1) Uygunluk yazısının kayıtlı bir bilginin değişmesi halinde, bu durumun gerçekleşmesinden itibaren en geç on iş günü içerisinde, uygunluk yazısı sahibi değişikliğe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak uygunluk yazısının tadilini talep etmek zorundadır.

(2) Uygunluk yazısında yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, gösterilen gerekçelerin uygun görülmesi ile istenen bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi halinde Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

İptal

MADDE 11 – (1) Uygunluk yazıları;

a) Uygunluk yazısı sahibinin iflası, tüzel kişiliğinin sona ermesi, ölümü veya talebi halinde,

b) Uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine

Kurul kararıyla iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin;

a)      4 üncü maddesi …/…/… tarihinde,

b)      Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.

 

 


EK-1

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

 

G.T.İ.P. Nosu Tanımı
2707.10 Benzol (benzen)
2707.20 Toluol (toluen)
2707.50.90.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.99.99.00.00 Diğerleri
2710.12.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.12.15.00.19 Diğerleri
2710.12.21.00.00 White spirit
2710.12.25.00.00 Diğerleri
2710.12.41.00.00 Oktanı (RON) 95’den az olanlar
2710.12.45.00.19 Diğerleri
2710.12.49.00.19 Diğerleri
2710.12.51.00.00 Oktanı (RON) 98’den az olanlar
2710.12.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler)
2710.12.90.00.19 Diğerleri
2710.19.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00 2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.25.00.19 Diğerleri
2710.19.29.00.00 Diğerleri
2710.19.31.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00 2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.43.00.28 Diğerleri
2710.19.46.00.28 Diğerleri
2710.19.47.00.18 Diğerleri
2710.19.48.00.19 Diğerleri
2710.19.51.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.55.00.00 2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.62.00.29 Diğerleri
2710.19.64.00.29 Diğerleri
2710.19.68.00.29 Diğerleri
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.21 Spindle Oil
2710.19.99.00.22 Light Neutral
2710.19.99.00.23 Heavy Neutral
2710.19.99.00.24 Bright Stock
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar
2710.19.99.00.98 Diğerleri
2710.20.11.00.19 Diğerleri
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2901.10.00.90.13 Pentan
2902.11.00.00.00 Siklohekzan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.44 Ksilen izomerleri karışımları
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler.
3403.19.90.00.00 Diğerleri
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.99.00.00.00 Diğerleri

 


EK-2

 

Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri

 

GTİP No. Ürün Tanımı
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler kalıp çıkarma yağları
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25 Diğer Madeni Yağlar
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin

veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
3403.19.90.00.00 Diğerleri
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.99.00.00.00 Diğerleri

 


EK-3

BAŞVURU FORMU

T.C.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA

                                                                                                                                       TARİH                                                                                                                                                                       …./…../ ……

 

 

Unvanı                                                                                              :

Adresi                                                                                               :

Telefon                                                                                  :

Faks                                                                                       :

E-Posta                                                                                  :

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi                                                   :

Vergi Numarası (Gerçek Kişilerde TC Kimlik No)              :

İthal Edilecek Ürünün Adı                                                   :

İthal Edilecek Ürünün GTİP Numarası                               :

İthalatın Yapılacağı Ülkenin Adı                                          :

İthal Edilecek Ürün Miktarı (ton)                                         :

İthalatın Yapılacağı Gümrüğün Adı                                     :

 

 

Yukarıda belirtilen ithal talebimizle ilgili olarak …… yılı için geçerli olmak üzere gerekli ithalat için uygunluk yazısı verilmesini müsaadelerinize arz ederim.

 

Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin

                                                                       Adı Soyadı

                                                                          İmza

                                                                          Tüzel Kişilerde Kaşe

 

 


EK-4

Teyit Yazısı Örneği

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(………………………………….)

 

 

Sayı     :                                                                                                                    …/…/……

Konu  :

 

 

 

 

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA

 

 

 

            ………………………………. Odası tarafından ………………… sanayi sicil numaralı ………………………………………………………………………………………… adına ve ………………………………………………………… adresinde kurulu sanayi tesisi için düzenlenmiş …/…/…… tarihli ve … numaralı kapasite raporunda yer alan bilgilerin doğru ve geçerli olduğu teyit edilmektedir.

 

 

 

 

Yetkilinin

Adı Soyadı

Unvanı

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

 

İthalatı Yapan Kişinin Unvanı :  
İthalatı Yapan Kişinin Ticaret Sicil No :  
İthalatı Yapan Kişinin Oda Sicil No :  
İthalatı Yapan Kişinin Üretim Konusu :  
İthalatı Yapan Kişinin Adresi :  
Dönem : …/…/… – …/…/…
Düzenleme Döneminde İthalatı Yapan Kişinin Üretim Yaptığı Vardiya Sayısı :  

 

…./…./.… – …./…./.… tarihleri arasında yukarıda belirtilen kişinin ithal ettiği (aşağıdaki tablo ithal edilen her ürün için tanzim edilecek olup, bazyağ ithalatı yapmış kişiler için Bazyağ; Heavy Neutral, Light Neutral, Spindle Oil, Bright Stock vb. olarak sınıflandırılacaktır):

 

Ürün Adı :  

 

GÜMRÜK BEYANNAMESİ

Beyanname Tarihi

Beyanname Nosu

Miktarı (kg)

     
     
     

 

…./…./.… – …./…./.… tarihleri arasında yukarıda adı geçen kişinin toplam aldığı, üretimde kullandığı ve stokunda bulunan hammadde miktarları:

 

Ürün Adı

(I)

Yurtiçi Alımlar (kg)

(II)

Yurtdışı Alımlar (kg)

(III)=(I)+(II)

Toplam Alınan Madde Miktarı (kg)

       
       
       

 

Ürün Adı

Düzenleme Tarihindeki Stok Miktarı (kg)

Toplam Alınan Madde Miktarı (kg)

İmalatta Kullanılan Madde Miktarı (kg)

Dönem Sonu Stok Miktarı (kg)

 

         
         
         

 

…./…./.… – …./…./.… tarihleri arasında yukarıda adı geçen kişinin Fiili Tüketim Raporuna konu olan hammaddeleri kullanarak ürettiği ve sattığı mamuller:

 

Ürün Adı (Hammadde)

Mamul(……………)

Mamul(……………)

Mamul(……………)

Toplam (kg)

         
         
         
Toplam        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

EK-6

 

Yeminli Mali Müşavirlik

Denetim ve Tasdik Raporu

 

 

Firma Unvanı                                      :

 

Tasdik Yapan Yeminli Mali Müşavirin

Adı, Soyadı                                       :                                 

Bağlı Olduğu Oda                             :

Büro Adresi                                       :

İletişim Bilgileri                                 :

 

İthalatı Yapacak Kişinin        

Unvanı                                               :

Adresi                                                :

Vergi Dairesi                                      :

Vergi Sicil Numarası                          :

Ticaret Sicil Numarası                        :

İletişim Bilgileri                                :

           

İnceleme Dönemi                             :                                                                 

 

 

 

Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür

 

  Ek: 6/A

 

EK- 6/A

SANAYİCİLERİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU

UNVANI:                                                                                                         Tanzim Tarihi …/…/…

 

 

Ürünün Cinsi Bir önceki başvuruda beyan edilen dönem sonu stok miktarı

Ürün

Yerli üretimden alınan miktar Toplam ürün miktarı İmalatta kullanılan miktar Tanzim tarihinde stok miktarı
Talep edilen miktar Uygun görülen miktar Alınan miktar
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                                                                       Yeminli Mali Müşavir Onayı

 

Gümrük Beyannamesinde yer alan

Numara

(12 Haneli)

Ürünün

GTIP Nosu Cinsi Miktarı
       
       
       
       
       

                                                                       Yeminli Mali Müşavir Onay