Elektrik ithalin KDV matrahının ay sonunda kesinleşmesi, ithalde ödenen KDV’nin bir sonraki ay tahakkuk etmesi ve yüklenilen KDV’den indirilememesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.10-2591 15/08/2012
Konu : Elektrik ithalin KDV matrahının ay sonunda kesinleşmesi, ithalde ödenen KDV’nin bir sonraki ay tahakkuk etmesi ve yüklenilen KDV’den indirilememesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; elektrik enerjisi sözleşmesine istinaden yurt dışından ithal ettiğiniz enerjinin, ilgili ayın son günü saat 24.00’e kadar gelmeye devam ettiği, dolayısıyla gelen enerjinin KDV matrahının ay bitiminden sonra kesinleştiği ve gümrük beyannamesi bir sonraki ayda açıldığından ithalde ödenecek KDV tutarının bir sonraki ayda tahakkuk ettiği ve ödendiği, bu nedenle, ithalat işlemine ilişkin olarak yüklendiğiniz KDV nin bir sonraki ayda indirilecek KDV olarak değerlendirilebildiği, ilgili ayda hasılat KDV nizden indirilemeyen bu tutarların şirketiniz için ciddi bir finansman sıkıntısı oluşturduğu ve bu durumun mağduriyetinize sebep olduğu belirtilerek uygulamaya ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

10/ı maddesinde; ithalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili anında KDV yönünden vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,

10/g maddesinde; vergiyi doğuran olayın su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi anında doğduğu,

21/1 inci maddesinde; ithalatta KDV’nin matrahını, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değerinin oluşturacağı,

29/1-b maddesinde; mükelleflerin ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, aksine hüküm olmadıkça indirebilecekleri,

29/3 maddesinde; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

34/1 maddesinde ise; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,

47 nci maddesinde de; ithal sırasında alınan KDV nin gümrük makbuzunda ayrıca gösterileceği,

hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; (bir önceki aya ilişkin olarak ithal edilen ve faturası bir sonraki ayda düzenlenen elektrik enerjisinin teslimi ile ilgili olarak) gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV, en erken gümrük makbuzunun kanuni defterlere kaydedildiği dönem beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, indirim hakkının, her halükarda ithalat işlemi için öngörülen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla gümrük makbuzunun yasal defterlere kaydedildiği dönemde kullanılabileceği tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK