Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.)

İÇİNDEKİLER

KONU

MADDE

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

1-3

İKİNCİ KISIM
Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

4-21

İKİNCİ BÖLÜM
Onaylanmış Kişi Statüsü

22-26

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karar

27-29

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi

30

BEŞİNCİ BÖLÜM
Süreler

31

İKİNCİ KİTAP
Gümrük Vergileri ile Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar

BİRİNCİ KISIM
Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması

32

İKİNCİ KISIM
Eşyanın Menşei
BİRİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi

33-37

İKİNCİ BÖLÜM
Menşe Şahadetnamesi

38-42

ÜÇÜNCÜ KISIM
Eşyanın Gümrük Kıymeti

43-57

DÖRDÜNCÜ KISIM
Eşyanın Ağırlığı ve Kapları

58-59

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulmasına Kadar Uygulanacak Hükümler

BİRİNCİ KSIM
Özet Beyan

60-71

İKİNCİ KISIM
Taşıtların Kontrolü

72

ÜÇÜNCÜ KISIM
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi ve Gümrüğe Sunulması

73

DÖRDÜNCÜ KISIM
Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması

74-75

BEŞİNCİ KISIM
Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi Zorunluluğu

76

ALTINCI KISIM
Eşyanın Geçici Depolanması

77-97

YEDİNCİ KISIM
Diğer Hükümler

98

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

99

İKİNCİ KISIM
Fikri ve Sınai Hakların Korunması

100-111

ÜÇÜNCÜ KISIM
Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Gümrük Beyanı

112 –140-203

İKİNCİ BÖLÜM
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

204-211

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Transit Rejimi

212-249-307

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

308-349-414

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhracat Rejimi

415-418

DÖRDÜNCÜ KISIM
Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Serbest Bölgeler

419-432

İKİNCİ BÖLÜM
Yeniden İhracat, İmha ve Terk

433-434

BEŞİNCİ KİTAP
Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya

435-437

ALTINCI KİTAP
Özellik Gösteren Faaliyetler

BİRİNCİ KISIM
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna
BİRİNCİ BÖLÜM
Diplomatik Muafiyetler

438-443

İKİNCİ KISIM
Geri Gelen Eşya
BİRİNCİ BÖLÜM
Geçici Olarak Çıkan Taşıtlar ve Eşya

444-445

İKİNCİ BÖLÜM
Geri Gelen Eşya ve Taşıtlar

446-453

ÜÇÜNCÜ KISIM
Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler

454

YEDİNCİ KİTAP
Diğer Gümrük İşlemleri

BİRİNCİ KISIM
Posta Gümrük İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Posta Kolileri

455-465

İKİNCİ BÖLÜM
Posta Haberleşme Gönderileri

466-467

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler ve Ceza

468-475

İKİNCİ KISIM
Yakıt ve Kumanyalara İlişkin Gümrük İşlemleri

476-482

SEKİZİNCİ KİTAP
Gümrük Yükümlülüğü

BİRİNCİ KISIM
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması

483-488

İKİNCİ KISIM
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği, Kayda Geçirilmesi ve Ödenmesi

489-492

ÜÇÜNCÜ KISIM
Teminat

493-498

DÖRDÜNCÜ KISIM
Vergilerin ve Para Cezalarının Geri Verilmesi veya Kaldırılması

499-511

DOKUZUNCU KİTAP
Diğer Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Geçici Depolama Yeri ve Antrepo İşletmelerinin Yükümlülükleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Geçici Depolama Yerleri

512-517

İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Antrepoları

518-552

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Depolama Yeri ve Gümrük Antrepolarına İlişkin Ortak Hükümler

553-559

İKİNCİ KISIM
Çalışma Zamanı

560

ÜÇÜNCÜ KISIM
Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları

561-573

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri

574-578

ONUNCU KİTAP
Cezalar

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

579-581

İKİNCİ KISIM
Vergi Kaybına Neden Olabilecek İşlemlere Uygulanacak Cezalar

582-583

ÜÇÜNCÜ KISIM
Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar

584

ONBİRİNCİ KİTAP
İtirazlar

585-590

ONİKİNCİ KİTAP
Geçici ve Son Hükümler

591-593

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ EKLERİ FİHRİSTİ

EK NO

EKİN BAŞLIĞI/KONUSU

1

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu

2

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Formu

3

Bağlayıcı Menşe Bilgisi Formu

4

Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetleri Listesine İlişkin Açıklayıcı Notlar (Genel Yorumlama Kuralları)

5

Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşletme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Listesi)

6

Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşletme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler)

7

Menşe Şahadetnamesi Örneği

8

Gümrük Kıymeti Yorum Notları

9

Gümrük Kıymetinin Belirlenmesinde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerinin Kullanılması

10

Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı

11

Bazı Maddelerin Fire Oranlarına İlişkin Liste

12

Geçici Depolama Yerlerine Konulması Halinde Özel Tertip ve Düzenek Gerektiren Eşya Listesi

13

Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını İhlal Eden Eşyanın Gümrük İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Başvuru Formu

14

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı

15

İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu

16

İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Formu

17

Tahlili Yapılacak Eşyanın Teslimine İlişkin Taahhütname

18

Elçilik Mektubu

19

Kurye Mektubu Örneği

20

Eşyanın İlgili Rejime Geçişinin Kayıt Yoluyla Yapılması İzin Başvuru Formu

21

Geçici İthalat Rejimi Sözlü Beyan Formu

22

Sözlü Beyan Formu

23

Laboratuar Tahliline Tabii Tutulacak Eşya Listesi

24

Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi

25

Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı

26

Numune Etiketi

27

Nihai Kullanım Denetim Formu

28

Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu

29

Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu Açıklama Notları

30

Nihai Kullanım İzin Belgesi

31

Satış ve Devir Formu

32

T5 Belgesi (Kontrol Belgesi Aslı)

33

Riskli Eşya

34

Mühür Özellikleri

35

TC 11 – Alındı

36

Teminat Mektubu (Bireysel Teminat)

37

Transitte Kullanılan Transit Beyannamesi Hariç Diğer Belgeler

38

Bireysel Teminat Fişi

39

Taahhütname (Fişli Bireysel Teminat)

40

Teminat Mektubu (Kapsamlı Teminat)

41

TC 31 – Kapsamlı Teminat Sertifikası

42

TC 33 – Teminattan Vazgeçme Sertifikası

43

Kapsamlı Teminat veya Teminattan Vazgeçme Kullanma Başvurusu

44

Kapsamlı Teminat Referans Tutarı İzleme Çizelgesi

45

266 ve 267 nci Maddede Belirtilen Ölçütler

46

266 ncı Madde Uygulaması

47

Kapsamlı Teminat Sertifikaları Ve Teminattan Vazgeçme Sertifikalarına İlişkin Açıklayıcı Not

48

Özel Mühür

49

İzinli Gönderici İzni

50

İzinli Alıcı İzni

51

Kapsamlı Teminat Veya Teminattan Vazgeçme Kullanma İzni

52

Etiket

53

Yükleme Listesi

54

Yükleme Listesine İlişkin Açıklayıcı Not

55

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu

56

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu

57

Ekonomik Koşullar

58

Devir işlemleri

59

Standart Verimlilik Oranları

60

Bilgi Verme

61

INF Bilgi Formları

62

Özel Düzenek ve Yapı Gerektiren Eşya Listesi

63

Elleçleme Faaliyetleri

64

İşlem Görmüş Ürünlerdeki İthal Eşya Oranı Hesaplama Yöntemleri

65

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine Tabi Tutulacak Eşya ve Bu Eşyaya Uygulanacak İşlem Listesi

66

Taşıt Giriş-Çıkış Formu

67

Türkiye Gümrük Bölgesi’nden İmalat, İşleme veya Tamir Amacıyla Gönderilen Geçici İhracat Eşyasının İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Bilgi Formu

68

İşlem Görmüş Ürünlerin Bünyesinde Kullanılan Geçici İhraç Eşyası Miktarını Hesaplama Yöntemleri

69

Gümrük Statü Belgesi

70

Tespit ve Tahakkuk Kağıdı

71

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Gönderilen Ticari Nitelikte Olmayan Eşyaya Ait Geçici İhracat Beyannamesi ve Taahhütnamesi

72

Dışarıdan Gelen Kolilerin Gümrük İdaresine Bildirilmesine İlişkin Liste

73

İşlemleri Biten Posta Kolilerinin Teslim Kağıdı

74

Posta İdaresinden Geçici Olarak Alınacak Kolilere Ait Alındı Belgesi

75

Bunker ve Liman Bayilerinden Alınacak Taahhütname

76

Türk Bandıralı Gemilerin Türk/Yabancı Limanlardan Aldıkları Kumanya ve Yakıtları Kaydına İlişkin Defter

77

Teminat Mektubu Örneği

78

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu

79

Geçici Depolama Yeri İşleticilerinin Müsteşarlığa Vereceği Taahhütname Örneği

80

Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı veya Muhafazaları İçin Özel Tertip veya Tesisler Gereken Eşyanın Konulmasına Mahsus Antrepo Açma/İşletme Talebinde Bulunanlardan Alınacak Taahhütname Örneği

81

Antrepo Açıp İşletme Talebinde Bulunanlardan Alınacak Taahhütname Örneği

82

Kanunun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller