Gümrük Kanunu.

Gümrük Kanunu-4458 (04.11.1999 t. 23866 s. R.G.)

(5911 sayılı Kanun ile değiştirilmiş YENİ hali)

 

İÇERİK MADDELER
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar
1-4
İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ AYIRIM
Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü
5
İKİNCİ AYIRIM
Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar
6-7
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Bilgi
8-9
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Diğer Hükümler
10-14
İKİNCİ KISIM
Gümrük Vergileri ile Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması
15-16
İKİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşei
BİRİNCİ AYIRIM
Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei
17-21
İKİNCİ AYIRIM
Eşyanın Tercihli Menşei
22
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eşyanın Gümrük Kıymeti
23-31
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eşyanın Ağırlığı ve Kapları
32
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşıtların Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı
33-35
İKİNCİ BÖLÜM
Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi
36-38
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eşyanın Gümrüğe Sunulması
39-41
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması
42-45
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi Zorunluluğu
46
ALTINCI BÖLÜM
Eşyanın Geçici Depolanması
47-50
YEDİNCİ BÖLÜM
Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler
51-52
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
53-54
DÖRDÜNCÜ KISIM
Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
55-57
İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Rejimleri
BİRİNCİ AYIRIM
Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması
58
A – Yazılı Beyanlar
I. Normal Usul 60-70
II. Basitleştirilmiş Usul 71
B. Diğer Beyanlar 72
C. Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın Kontrolü 73
İKİNCİ AYIRIM
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
74-78
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri
A. Ortak Hükümler 79-83
B. Transit Rejimi
I. Genel Hükümler 84
II. Özel Hükümler 85-87
III. Transite İlişkin Gümrük İşlemleri 88-92
C. Gümrük Antrepo Rejimi 93-107
D. Dahilde İşleme Rejimi
I. Genel Hükümler 108-109
II. İznin Verilmesi 110
III. Rejimin İşleyişi 111-115
IV. Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında İşleme Faaliyetleri 116
V. Geri Ödeme Sisteminden Yararlanma 117-121
VI. Diğer Hükümler 122
E. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 123-127
F. Geçici İthalat Rejimi 128-134
G. Hariçte İşleme Rejimi
I. Genel Hükümler 135-136
II.İznin Verilmesi 137-138
III. Rejimin İşleyişi 139-143
IV. Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme 144-148
V. Diğer Hükümler 149
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
İhracat Rejimi
150-151
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri
BİRİNCİ AYIRIM
Serbest Bölgeler
A. Genel Hükümler 152-153
B. Serbest Bölgelere Eşya Konulması 154-155
C. Serbest Bölgelerin İşleyişi 156-159
D. Eşyanın Serbest Bölgelerden Çıkışı 160-162
İKİNCİ AYIRIM
Yeniden İhracat, İmha ve Terk
163
BEŞİNCİ KISIM
Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya
166
ALTINCI KISIM
Özellik Gösteren Faaliyetler
BİRİNCİ BÖLÜM
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna
167
İKİNCİ BÖLÜM
Geri Gelen Eşya
168-170
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler
171
YEDİNCİ KISIM
Sınır Ticareti
172
SEKİZİNCİ KISIM
Diğer Gümrük İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Posta Gümrük İşlemleri
173-175
İKİNCİ BÖLÜM
Akaryakıt ve Kumanya ile İlgili Hükümler
176
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler
177-180
DOKUZUNCU KISIM
Gümrük Yükümlülüğü
BİRİNCİ BÖLÜM
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması
181-194
İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi
195-201
ÜÇÜNCÜ BÕLÜM
Teminat
202-207
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi
208-209
BEŞİNCİ BÖLÜM
Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması
210-217
ONUNCU KISIM
Diğer Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
İşletmelerin Yükümlülükleri
218-219
İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı
BİRİNCİ AYIRIM
Çalışma Zamanı ve Fazla Çalışma Ücreti
220-222
İKİNCİ AYIRIM
Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı
223-224
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri
225-230
ONBİRİNCİ KISIM
Cezalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
231-233
İKİNCİ BÖLÜM
Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar
234-238
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar
239-241
ONİKİNCİ KISIM
İtirazlar
242-245
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük
BİRİNCİ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
246
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici Maddeler
Geçici Madde1-6
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme 247-248